Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
37-QĐ/TW 25/10/2021 Văn bản khác, Quy định về những điều đảng viên không được làm
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Quy định đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT
32/2020/TT-BGD-ĐT 15/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGD&ĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3089/BGD ĐT-GDTrH 14/08/2020 Công văn, Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học
370/QĐ-UBND, UBND huyện Ea Kar 25/05/2020 Quyết định, Về việc ban hanh Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
31/2017/TT-BGD ĐT 18/12/2017 Thông tư, Hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý học sinh trong trường phổ thông - Thực hiện từ năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên